شیوه نامه داوری طرح ها در کمیته ارزیابی

11 بهمن 1399
16 بازدید

طبق مصوبه شواری قرارگاه فرهنگی طرح های ارسالی از سوی موسسات فرهنگی طبق فرم ذیل ممیزی می گردند. موسسات و اشخاص پس از ثبت طرح اولیه بر اساس فرم ذیل ممیزی و امتیاز دهی اولیه شده و پس از مصاحبه شفاهی و بر اساس کسب امتیاز نهایی تائیدیه اجرا و یا عدم پذیرش را دریافت […]

طبق مصوبه شواری قرارگاه فرهنگی طرح های ارسالی از سوی موسسات فرهنگی طبق فرم ذیل ممیزی می گردند.

موسسات و اشخاص پس از ثبت طرح اولیه بر اساس فرم ذیل ممیزی و امتیاز دهی اولیه شده و پس از مصاحبه شفاهی و بر اساس کسب امتیاز نهایی تائیدیه اجرا و یا عدم پذیرش را دریافت خواهند کرد .

 

ردیف موضوع حد اکثر نمره
1 اهمیت موضوع 13
2 تحول آفرین بودن 7
3 نوع پژوهش 5
4 علمی بودن طرح 7
5 تناسب روشی 5
6 مخاطب طرح 5
7 قالب اجرا 9
8 نو آوری 5
9 توانمندی مجری 5
10 تخصص مجری 4
11 سابقه فعالیت های مجری 4
12 اعتبار مورد نیاز 11
13 زمانبندی 4
14 کیفیت دفاع شفاهی 3
15 ظرفیت های موجود استانی 5
16 بومی بودن 8
 جمع امتیاز 100